Vyhlášení voleb do školské rady

Informace

Výsledky voleb najdete zde:

pro rodiče zák. zástupců žáků Základní školy a Mateřské školy Brno, Milénova 14, příspěvková organizace

Na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 167, je při Základní škole a Mateřské škole Brno, Milénova 14, zřízena školská rada. Zřizovatelem (Statutární město Brno, městská část Brno-sever) byl počet jejich členů stanoven na 3. Třetinu členů jmenuje zřizovatel, třetinu volí zák. zástupci nezletilých žáků, třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy.
Volby do školské rady se uskuteční v úterý 20.3.2018 v době od 16,00 – 18,30 hodin v prostorách školní jídelny.

Kandidátem na člena školské rady může být každý občan plně způsobilý k právním úkonům, který je současně zákonným zástupcem žáka ZŠ Milénova 14. Kandidátem se stává v okamžiku, kdy odevzdá přihlášku kandidáta (formulář lze vyzvednout u ředitele školy nebo jej lze stáhnout z webových stránek školy), a to osobně na ředitelství Základní školy a Mateřské školy Brno, Milénova 14, poštou na adresu ředitelství školy nebo e-mailem na adresu skola@zsmilenova.cz


Vyplněné formuláře je nutno odevzdat do 5.3.2018. Seznamy kandidátů včetně volebního řádu budou zveřejněny na informační tabuli školy a na webových stránkách školy od 6.3.2018. Volič zásadně hlasuje osobně, zastoupení je možné jen v případě hodnověrného zmocnění. Hlasování bude umožněno pouze osobám, které prokáží, že jsou oprávněny volit (občanské průkazy s sebou). Výsledky voleb budou zveřejněny nejpozději v pondělí 26.3.2018 na informační tabuli školy a na webových stránkách školy.