ZÁPIS DO 1.TŘÍDY

ZÁPIS DO 1.TŘÍDY

pátek 19. 4. 2024 14,00-18,00 hod.
sobota 20. 4. 2024 9,00 -12,00 hod.

Zapisujeme děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 a děti s odkladem školní docházky pro školní rok 2023/2024. Je možné zapsat i děti, kterým bude 6 let až po 1. 9. 2024. V tomto případě je podmínkou doporučení z Pedagogicko-psychologické poradny (narození do 31. 12. 2018) nebo doporučení PPP a vyjádření pediatra (narození po 31.12. 2018). Ve školním roce 2024/2025 otevřeme tři první třídy.

PRŮBĚH ZÁPISU

Zápis k povinné školní docházce je složen z formální části (kontrola údajů a dokumentů) a rovněž z motivační části - z rozhovoru a dalších činností s dítětem. Tahle část obvykle trvá asi 20 minut. Pedagog dítě nijak nezkouší, spíš si s ním jen povídá o motivaci dítěte pro školu a snaží se orientačně posoudit školní připravenost pomocí otázek a připravených obrázků a pomůcek. Dostavíte se tedy ve Vámi rezervovaný termín a čas do školy, kde se Vás ujmou žáci naší školy a doprovodí Vás na místo zápisu. Během administrativy proběhne rozhovor paní učitelky s Vaším dítětem a Vy máte následně možnost se doptat na vše, co Vás zajímá. Pro Vaše děti bude připravena malá drobnost na památku a ještě si mohou jít na úplný závěr proběhnout nachystanou opičí dráhu do tělocvičny.

A) Informace pro zákonné zástupce doprovázející děti k zápisu:

1. Registrujte se na stránkách Zápis do ZŠ Brno a. Otevření registrace bude od 16. března 2024. Na této stránce naleznete veškeré informace a dokumenty vztahující se k zápisu, včetně spádových obvodů. b. Vytištěnou žádost podepsanou oběma rodiči (zákonnými zástupci) vezměte s sebou c. V případě, že bude zákonný zástupce žádat pro své dítě odklad školní docházky – je nutné se dostavit i s dítětem v řádném termínu k zápisu. Vaše žádost o odklad, kterou vyplníte na stejné - výše uvedené webové adrese, musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Je nutné se včas objednat zejména na vyšetření ve školském poradenském zařízení. 2. Zároveň si na stejné webové adrese rezervujte termín a čas na naší škole, vyhnete se tak dlouhému čekání. 3. K zápisu si přineste platný občanský průkaz, rodný list dítěte, případně potvrzení o trvalém pobytu dítěte, pokud nesouhlasí s trvalým bydlištěm zákonného zástupce. 4. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat. Spádovost bydliště si můžete ověřit také na této stránce: Zápis do ZŠ Brno Seznamte se prosím se Směrnicí ředitele škol, která stanovuje kritéria pro přijetí.

B) Přijímací řízení

1. Dle ustanovení § 183 odst. 2 školského zákona platí, že rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným jedinečným číselným identifikátorem s výsledkem řízení u každého uchazeče, a to následujícími způsoby: ● Na dveřích u hlavního vchodu do budovy školy ● Na webových stránkách školy ZŠ Milénova ● Na stránkách Zápis do ZŠ Brno Seznam žáků na dveřích a na webu školy bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den: 20. 5. 2024 Pro rodiče přijatých dětí bude ještě před koncem školního roku uspořádána informační schůzka. O termínu vás budeme informovat mailem a přes webové stránky. 2. Zákonným zástupcům bude dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, o čemž budou informováni e-mailem odpovědným pracovníkem ZŠ. Uvedené se v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu nebude týkat zákonných zástupců dětí, které budou k plnění povinné školní docházky na dané škole přijaty. 3. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělávání se doručuje v souladu se správním řádem zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů. 4. O odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o přijetí nebo nepřijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje krajský úřad, v případě škol na území statutárního města Brna je to tedy Krajský úřad Jihomoravského kraje

Kontakty: 548 422 934 - Mgr. Marcela Hurytová, zástupkyně ŘŠ pro 1. st. mail: hurytova@zsmilenova.cz

Co naše škola nabízí?
● přátelskou atmosféru, individuální kvalifikovaný přístup k dětem
● zázemí školní družiny
● kvalitní výchovné poradenství (pomoc žákům s vývojovými poruchami učení a chování, péče o nadané děti)
● školní poradenské pracoviště
● speciální pedagogy, logopeda, doučovatele, asistenty pedagogů
● rozšířenou výuku cizích jazyků (kroužky angličtiny od 1.třídy 2x týdně, od 3. třídy zvýšený počet hodin AJ, druhý cizí jazyk od 7.třídy)
● na II.stupni rozšířenou výuku TV ( specializace volejbal)
● kvalitní vybavení školy - vlastní bazén, tělocvičnu, počítačové učebny, cvičnou kuchyňku k výuce vaření atd.
● školy v přírodě, výlety, exkurze, návštěvy divadel, jazykové pobyty v zahraničí
● výběr z mnoha zájmových kroužků (sport, angličtina, flétna, vaření) či nepovinných předmětů (náboženství, sbor)
● kvalitní stravování ve školní jídelně