Řád školní jídelny

• Ve školní jídelně se stravují žáci, učitelé, vychovatelé a zaměstnanci ZŠ a ŠJ.
• Strávník konzumuje zaplacený oběd v jídelně a nevynáší zbytky jídla mimo vyhrazený prostor.
• Strávníci jsou povinni dodržovat rozpis odchodu na oběd.
• Strávníci nesmí ničit zařízení školní jídelny ( příbory..).
• Při dozoru v jídelně dbají učitelé a vychovatelé na to, aby žáci při jídle dodržovali pravidla slušného chování a správného stolování.
• Podle zákona 395/1991 má strávník nárok na stravu pouze po dobu pobytu ve škole.
• Školní jídelna vaří dva druhy jídel. Oběd č. 1 má přihlášený každý zaplacený strávník. Oběd č. 2 si volí každý sám na terminále ve školní jídelně, nebo přes internet na www.strava.cz
• Přihlašování a odhlašování obědů lze provádět na tel. č. 548 422 946, nebo osobně v kanceláři ŠJ nejpozději do 12.30 hod na následující den, nebo přes internet na stránkách www.strava.cz
• V případě onemocnění si může strávník odebrat oběd do jídlonosiče ( jiné nádoby jsou hygienou zakázané) a to pouze v první den nemoci od 11,00 do 11:30 a od 13 – 13:30 hod.
• Strava je určena pro okamžitou spotřebu, proto ji nelze uchovávat.
• Za neodebranou, nebo včas neodhlášenou stravu se finanční, nebo věcná náhrada neposkytuje.
• Každý strávník od srpna 2022 zaplatí zálohu 121,- Kč za stravovací čip, který platí po celou dobu školní docházky. Po ukončení školní docházky strávník vrátí nepoškozený čip a tato záloha mu bude vrácena.
• Použité čipy, které nelze dále používat (zničené), nelze vrátit a vyžadovat zpět zaplacenou částku 121,- Kč.
• Pokud strávník nevrátí čip do 3 měsíců po ukončení školní docházky, záloha propadá z důvodu vyřazení strávníka z evidence.
• V případě opětovného porušování provozního řádu školní jídelny bude žák vyloučen ze školního stravování.
• Od 1.9.2005 jsou strávníci zařazováni do věkových skupin na dobu školního roku, ve kterém dosahují určitého věku a platí již tento školní rok vyšší částku za stravné.
• Vyšší částku zaplatí strávníci, kteří ve školním roce dosáhnou 11 a 15 let.
• Školním rokem se rozumí období od 1.9. do 31.8. (vyhláška o školním stravování č. 107/2005 Sb.)
• Výdej obědů: od 11.30 do 14.15 hod

Cena obědů od 1.9.2022

7-10 let - 35,- Kč
11-14 let - 37,- Kč
nad 15 let - 39,- Kč

Sazebník úhrad za poskytování informací

Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, p.o. – školní jídelna v souladu s § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ve spojení s § 17 tohoto zákona a s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, a na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, stanoví tento sazebník úhrad za poskytování informací (dále jen „sazebník“):

 1. Pořízení kopií a tisků
  a) černobílé kopírování na kopírovacích strojích
  formát A4 jednostranný 1,00 Kč/A4
  formát A4 oboustranný 2,00 Kč/A4
  formát A3 jednostranný 2,00 Kč/A3
  formát A3 oboustranný 3,00 Kč/A3
 2. b) černobílý tisk na tiskárnách PC
  formát A4 jednostranný 2,00 Kč/A4
  formát A4 oboustranný 3,00 Kč/A4
  formát A3 jednostranný 3,00 Kč/A3
  formát A3 oboustranný 5,00 Kč/A3
 3. úhrada za barevné kopírování a tisk tvoří 4násobek ceny za černobílé kopírování a tisk

c) černobílý a barevný tisk na plotterech – výše úhrady je stanovena dle ceníku komerčního poskytovatele v místě
formát A4 černobílý tisk 2,00 Kč/A4
formát A4 barevný tisk 8,00 Kč/A4

 1. Postup určení skutečné ceny za velkoformátový tisk:
  • stanoví se násobek skutečné velikosti výtisku oproti formátu A4;
  • skutečná cena je dána součinem tohoto násobku a ceníkové ceny za formát A4.

d) za poskytnutí kopie nebo tisku v jiném formátu bude účtována skutečná cena za pořízení kopie u komerčního poskytovatele kopírovacích služeb, kterou statutární město Brno za pořízení kopie bude u tohoto poskytovatele povinna uhradit.

e) skenování
formát A4 jednostranný 1,00 Kč/A4
formát A3 jednostranný 2,00 Kč/A4

 1. Opatření technických nosičů dat
  1 ks CD-R (bez obalu) 7,00 Kč
  1 ks DVD-R (bez obalu) 7,00 Kč
 2. Odeslání informací žadateli
  Náklady na poštovní služby:
  a) listovní zásilky na dobírku/doporučené podle platných tarifů České pošty, s.p.
  b) balíkové zásilky na dobírku/doporučené
  c) jiné
 3. Mimořádně rozsáhlé vyhledání informací
  V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací se stanoví sazba úhrady za každou i započatou hodinu vyhledávání jedním zaměstnancem ve výši 190,00 Kč, která je odvozena od celkových skutečných platových nákladů za rok 2017. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací více zaměstnanci bude úhrada dána součtem částek připadajících na každého zaměstnance.
 4. Licenční odměna za oprávnění informaci užít
  a) Je-li licenční odměna sjednána v licenční smlouvě podle § 14a odst. 1 zákona a není-li její výše stanovena zvláštním právním předpisem, určuje se její výše obdobně jako výše úhrady podle tohoto sazebníku.
  b) Je-li licenční odměna sjednána v podlicenční smlouvě podle § 14a odst. 1 zákona a není-li její výše stanovena licenční smlouvou nebo zvláštním právním předpisem, určuje se její výše obdobně jako výše úhrady podle tohoto sazebníku.
 5. V případě informací obsažených v publikacích a tiskovinách vydávaných statutárním městem Brnem se výše úhrady stanoví ve výši ceny za příslušný výtisk, poskytuje-li se informace formou prodeje tohoto výtisku.
  Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací. Jestliže celková výše úhrady nákladů nepřesáhne 50,00 Kč, nebude úhrada požadována.
  Sazebník nabývá účinnosti 1. 1. 2018. Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, p.o. v případě podávání informací dle zákona č. 106/1999 Sb. bude postupovat v souladu s tímto sazebníkem.

Mgr. Jiří Křenek Šárka Zemanová
ředitel školy vedoucí ŠJ