Kariérové poradenství

Mgr. Jana Hulíková

vedoucí ŠPP
výchovná poradkyně pro 6. – 9. roč., kariérová poradkyně pro 5. – 9. roč.
koordinátor tvorby Školního vzdělávacího programu

Kontakt: 548 422 935, hulikova@zsmilenova.cz, Edookit
Konzultační hodiny: pátek 10.00 - 10.40 hod
(v jiném termínu nejlépe po předchozí domluvě – přes ŽK, emailem, telefonicky)

koordinuje poskytování poradenských služeb ve škole

poskytuje poradenství při zajištění vyšetření žáků v pedagogicko-psychologické poradně na doporučení učitelů nebo na žádost rodičů

zajišťuje péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami – poskytuje metodickou pomoc při poskytování podpůrných opatření dětem, při přípravě plánů pedagogické podpory, při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů pro tyto žáky, koordinuje jejich projednávání a pomáhá při vyhodnocování jejich účinnosti

vede evidenci doporučení podpůrných opatření dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a jiné dokumentace

konzultuje zajišťování podpůrných opatření pro děti se speciálními vzdělávacími opatřeními se školskými poradenskými zařízeními

zajišťuje péči o žáky nadané a mimořádně nadané – vyhledávání společně s třídními učiteli, návrh další péče o tyto žáky.

sleduje neprospívající žáky a ve spolupráci s ostatními vyučujícími hledá způsoby řešení tohoto problému

pomáhá při řešení konfliktních situací ve škole, většinou ve spolupráci s metodičkou prevence, poskytuje poradenství při řešení případů hrubých a opakovaných přestupků proti školnímu řádu, podílí se na řešení výchovných problémů žáků

spolupracuje s dalšími odborníky - pedagogicko-psychologické poradny, střediska výchovné péče, kurátor pro mládež, úřad práce apod.

spolupracuje se školním metodikem prevence, se školní psycholožkou a speciálními pedagogy
poskytuje metodickou pomoc učitelům i rodičům při vzdělávání i výchově dětí

řeší neomluvené a vysoké absence žáků
v případě potřeby doporučuje konzultace s vhodnými externími odborníky

provádí poradenství v oblasti vzdělávání a profesní dráhy dětí (především 5., 7. a 9. ročník), poskytuje informace o přijímacím řízení na střední školy a k vyplňování přihlášek ke studiu na SŠ

zprostředkovává informace o středních škol žákům, především 9. ročníku, zprostředkovává dětem dotazník zájmů pro usnadnění volby SŠ