Kroužky mateřské školy

Ve školním roce 2019/2020 plánujeme otevřít kroužky plavání, keramiky a angličtiny.

Pokud bude dítě ze třídy do odpoledního kroužku převádět lektor, musí ho rodiče uvést ve Zmocnění k vyzvedávání dítěte z MŠ. Zmocnění se vyplňuje i pro trenéra plavání . Po ukončení odpoledních kroužků přebírají děti od lektora rodiče.

Plavání – plavat chodíme každou středu do bazénu na ZŠ Milénova 14. Během školního roku proběhnou 4 kurzy po devíti lekcích, ve kterých se vystřídají děti ze všech tříd. Od 11. 9. 2019 chodí děti ze třídy Slůňátek. Další třídy budou chodit dle rozpisu. Upřesníme později. Částka na plavání je 300 Kč. Instrukce dostanete v kmenových třídách.

Angličtina – kroužek zajišťuje jazyková škola Smajl. V každém pololetí bude 12 lekcí .
Pro pokročilé začíná hodina v
pondělí 30. září 2019 15:15 h - 16:00 h . Koná se ve třídě Slůňátek. Děti si vyvedněte u lektorky ve třídě v 16 h.
Pro začátečníky začíná hodina ve
středu 2. října 2019 15:30 h - 16:15 h .Koná se ve třídě Slůňátek. Děti si vyzvedněte u lektorky ve třídě v 16:15h.
Podrobné informace rozesílá jazyková škola Smajl emailem rodičům přihlášených dětí.

Keramika – kroužek vede každý čtvrtek paní učitelka Bc. Jana Höklová. V prvním pololetí bude mít 11 lekcí.
Začíná 10. října 2019 v 16:15 h a končí v 17:00 h ve třídě Slůňátek. Děti si vyzvedněte v 17:00 h tamtéž.

Edukačně stimulační skupinky pro předškoláky: Lekce mají danou strukturu. Každá lekce začíná rozvojem jemné motoriky a grafomotoriky, pokračuje činnostmi zaměřenými na rozvoj vnímání, řeči, prostorové orientace, početních představ. Každou činnost vysvětlíme, seznámíme rodiče s jejím záměrem. V závěru každé lekce stručně vysvětlíme význam a cíl jednotlivých činností, jejich souvislosti se čtením, psaním a počítáním. Děti dostanou domů další cvičení, kterými upevňují navozené dovednosti. Při všech hrách, cvičeních používáme názorné pomůcky, pracovní listy, činnosti kombinujeme, prokládáme tak, aby byla zajištěna jejich atraktivnost. Přítomnost rodiče ve skupině je velmi důležitá a přínosná. Rodič získává náměty pro práci s dítětem, praktické ukázky toho, co je třeba cvičit, jak rozvíjet potřebné schopnosti. Vidí své dítě ve skupině s ostatními dětmi, při práci s jinou dospělou osobou. Vidí, jak dítě reaguje, jak se zapojuje do práce. Vytváří si reálnější náhled na jeho schopnosti, ale i na jeho limity. Je to velmi důležitý společně strávený čas rodiče a dítěte.

Všechny informace o kroužcích najdete po třídních schůzkách v září na nástěnce v hlavní vstupní hale MŠ.