eTwinning

Vážení,

dovolte nám představit evropský projekt „Staňte se mým průvodcem ve vašem městě!“, jehož hlavním cílem bylo prezentovat jedinečná a zajímavá místa v našich městech.
Žáci škol zapojených do tohoto projektu natočili videa, vložili je do interaktivní mapy a vytvořili také zvukovou elektronickou knihu.
Do projektu se zapojili partneři z těchto evropských zemí: Francie, Turecko, Srbsko, Itálie, Španělsko, Arménie, Finsko, Belgie a Chorvatsko. Zakladatelkami projektu byli Petra Píštěková z Brna v České republice a Brigitte Collomb z Korsiky ve Francii.
Zaměřili jsme se na téma Evropa, naše domovská města, důležitost občanství a na srovnání každodenních aktivit a koníčků dětí.
Během účasti na projektu si studenti rozšířili znalosti o různých zapojených zemích, naučili se mnoho struktur a slovní zásoby v kontextu, byli povzbuzováni k rozvíjení jejich tvůrčích schopností a vedeni k práci v mezinárodních týmech.
Dalším pozitivním efektem bylo, že si účastníci projektu postupně rozvíjeli své digitální dovednosti a pravidelně používali angličtinu jako komunikační nástroj.

Pracovali jsme na sedmi klíčových evropských dovednostech:

 1. Komunikace v mateřském jazyce
 2. Komunikace v cizích jazycích
 3. Digitální kompetence
 4. Kompetence k učení
 5. Společenské a občanské kompetence
 6. Smysl iniciativy a podnikání
 7. Kulturní povědomí a projevy

Poté, co jsme několik měsíců poctivě pracovali, jsme nyní hrdí na to, že můžeme představit náš finální produkt, e-knihu!
Odkaz na eknihu zde:
https://www.storyjumper.com/book/read/74890275/Project2019-2020

Mgr. Petra Píštěková a jazyková skupina AJ1 8. D

eTwinningový projekt „No man is an island“
V září a říjnu se žáci naší školy zapojili do krátkého projektu na oslavu Evropského dne jazyků a Erasmus Days. Studenti každé partnerské školy nahráli videa s příslovími ve svém rodném jazyce a vysvětlením v angličtině, která sdíleli v bezpečném prostoru Twinspace. Každý z ostatních partnerů se nahrál, jak říká přísloví ostatních partnerů. Děti se také seznámily se státními vlajkami partnerských zemí, vytvářili koláže a uspořádali školní výstavku přísloví a vlajek.
V rámci tohoto projektu měli studenti možnost poslouchat autentické řečníky z jiných zemí a procvičovat angličtinu. Rovněž zvýšili povědomí o kulturní rozmanitosti, včetně podobností mezi různými kulturami.
Finálním výstupem projektu je audiovizuální kniha s příslovími, kterou vytvořili projektoví partneři z České republiky, Polska, Itálie, Srbska, Ukrajiny, Portugalska, Turecka, Litvy, Makedonie a Rumunska.
https://www.storyjumper.com/book/read/74351775/5db9b196d1b59#

Mgr. Petra Píštěková

Mezinárodní projekt „Let´s talk about our X- mas traditions“ ve výuce anglického jazyka

Na přelomu roků 2019 a 2020 se žáci 7. až 9. ročníku v rámci výuky anglického jazyka zapojili do mezinárodního eTwinningového projektu „Let´s talk about our X- mas traditions“ zaměřeného na vánoční zvyky a tradice v evropských zemích.
Jelikož součástí vzdělávacích plánů školy jsou i tzv. průřezová témata zaměřená na Evropu a svět a objevování a porovnávání odlišných kulturních zvyklostí a tradic, uvítali jsme tuto jedinečnou možnost seznámit se s vánočními zvyky a obyčeji prostřednictvím španělských, francouzských a slovenských partnerů v projektu. Při práci na projektu s vrstevníky v zahraničí si děti nejen zdokonalily jazykové dovednosti, ale intenzivně rozvíjely i ICT kompetence, jelikož při komunikaci i tvorbě materiálů byla využita řadu online nástrojů, jako např. e-nástěnka Padlet, platforma Meeting words, online kvízy Quizlet a Kahoot či videoaplikace.

Nyní bychom rádi představili výsledek naší téměř tříměsíční spolupráce blíže.
Odkaz na nástěnku se všemi vytvořenými materiály najdete zde: https://padlet.com/pistpetra/tcj9wri3cg0s

Mgr. Petra Píštěková

Erasmus Days 2019 – ZŠ Milénova slavila s celou Evropou!

ZŠ Milénova se ve dnech 10. a 11. října zapojila do celoevropské kampaně a oslav Erasmus Days, jelikož od 1. 6. 2018 do 31. 5. 2020 realizuje s finanční podporou programu Erasmus+ projekt „Moderní metody a technika ve výuce anglického jazyka“ registrovaný pod číslem „2018-1-CZ01-KA101-047531“.

Cílem akce ED 2019 bylo šířit výsledky probíhajícího vzdělávacího projektu nejen mezi žáky, ale i další pedagogy. Učitelé cizích jazyků nachystali projektový den pro žáky 3. až 9. ročníků. Děti si vyzkoušely neotřelé aktivity v podobě interaktivních kvízů a křížovek, tvořily animované kreslené příběhy, puzzle, mluvící avatary a krátká videa, vyplňovaly poslechové doplňovačky, lovily QR kódy a poznávaly přísloví v různých evropských jazycích.

Žáci se rovněž zapojili do celoevropského eTwinningového projektu „European Day of Languages 2019“, v jehož rámci si s více jak 100 školami z celé Evropy vyměnili pohlednice a vzkazy, které nyní zdobí školní chodby a dětem názorně ukazují města, která se do oslav zapojila.

Čtyři učitelé angličtiny ze ZŠ Milénova, účastníci metodických kurzů v zahraničí, které absolvovali v rámci projektu Erasmus+, v pátek 11. října vedli workshopy pro učitele z brněnských i mimobrněnských vzdělávacích institucí, kterým představili nové výukové zdroje a podělili se i o poznatky z praxe při jejich aplikaci.

Mgr. Petra Píštěková
za sekci cizích jazyků
ZŠ a MŠ Brno, Milénova14

Projekty Evropské unie

Projekt „Erasmus +“
Klíčová akce: KA 1- Vzdělávací mobilita jednotlivců
Název projektu: „Moderní metody a technika ve výuce anglického jazyka“
Registrační číslo projektu: „2018-1-CZ01-KA101-047531“

Od 1. 6. 2018 do 31. 5. 2020 naše škola realizuje projekt, jehož cílem je zkvalitnění výuky anglického jazyka se zaměřením na využívání moderních metod a techniky nejen ve výuce samotné, ale i v přípravě na ni.
V rámci projektu umožňujícího profesní rozvoj pedagogických pracovníků s ohledem na jejich konkrétní a aktuální potřeby se čtyři učitelé anglického jazyka zúčastní jednotýdenních či dvoutýdenních kurzů v zahraničí za účelem zvyšování svých pedagogických, jazykových a ICT kompetencí. Po absolvování zahraničních vzdělávacích aktivit budou účastníci mobilit plnit plán rozvoje školy v rámci Evropské unie, tzv. European Development Plan vysílající instituce.
Cílem projektu je získané poznatky a dovednosti postupně aplikovat přímo ve výuce cizího jazyka a představit je nejen co nejširšímu spektru žáků, ale rovněž i dalším pedagogům a širší veřejnosti.
Projekt Erasmus + je financován Evropskou unií a jeho administrací je pověřen Dům zahraniční spolupráce (DZS), který je příspěvkovou organizací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Koordinátorem projektu je Mgr. Petra Píštěková.

Naše škola v Evropě

Na naší škole v období od 1.7.2015 až 31.12.2015 probíhala realizace projektu podpořeného Evropským sociálním fondem a rozpočtem České republiky z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (Prioritní osa 1 – Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání OP VK, výzva 56) s názvem „Naše škola v Evropě“.

Za projekt zodpovídají manažer projektu Ing. René Retek a věcný manažer Mgr. Jiří Křenek.

V rámci projektu:

 • Učitelé vytvořili tematické plány pro čtenářské dílny pro 2. až 9. ročník
 • Bylo zakoupeno více jak 400 kusů kvalitních knih a 30 kusů elektronických čteček
 • 5 učitelů cizích jazyků se zúčastnilo 14-ti denních studijních zahraničních stáží za účelem zvyšování svých pedagogických kompetencí
 • 4 učitelé přírodovědných předmětů a matematiky sbírali zkušenosti z vyučování u svých evropských kolegů v Irsku a na Slovensku (tzv. stínování)
 • 20 žáků školy v rámci zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu navštívilo Velkou Británii

Dětem z Milénovy

Projekt „Šablony pro MŠ a ZŠ I“

Název projektu: DĚTEM Z MILÉNOVY

Registrační číslo projektu: „CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005401“

Od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019 naše škola realizuje projekt, jehož cílem je podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem, personální podpora – přijetí speciálního pedagoga, školního psychologa a další vzdělávání pedagogických pracovníků základní i mateřské školy. V rámci projektu budou vedeny kluby zábavné logiky a deskových her. Projekt je spolufinancovaný Evropskou unií.

Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání v základních školách

ZŠ Milénova je zapojena do projektu „Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání v základních školách“
Více informací o tomto projektu ESF naleznete zde na stránkách magistrátu města Brna.