Podmínky pro hygienické a bezpečné zájmové vzdělávání

Řád školní družiny při ZŠ a MŠ Brno, Milénova 14

1. Školní družina (dále jen ŠD) je školské zařízení pro zájmové vzdělávání, navazuje na vzdělávací činnost školy, řídí se vnitřním řádem daným základní školou a vychází ze školního vzdělávacího programu.
2. Vzdělávací a výchovná činnost je realizována zejména pravidelnými činnostmi, spontánními a odpočinkovými aktivitami, příležitostnými akcemi a přípravou na vyučování – formou didaktických her.
3. Činnost v oddělení ŠD probíhá dle týdenní skladby zaměstnání, kterou má vychovatelka zpracovanou pro své oddělení.
4. Do ŠD jsou přijímáni žáci 1.stupně naší školy na základě písemné přihlášky (zápisního lístku).
5. Základní kritérium pro přijetí do ŠD: Žáci I. – V. ročníku budou přijati na základě písemné přihlášky v rámci stanoveného zápisu do ŠD. Mají přednost mladší žáci před staršími, je-li přijímán omezený počet pro naplnění kapacity ŠD 270 žáků. Umístění žáka do ŠD není nárokové.
6. Při přijímání nových žáků během školního roku bude posuzována kapacita jednotlivých oddělení. Poté je dítě zařazeno do oddělení ŠD.
7. Rodiče nebo zákonní zástupci žáka sdělí rozsah docházky a způsob odchodu žáka z družiny.
8. Odchylky od dohodnutého způsobu docházky a předem známou nepřítomnost ve ŠD oznámí zákonný zástupce písemně na volný list papíru, z důvodu zakládání a archivování omluvenek, ne telefonicky!!!
9. Provoz ŠD 6:30 – 17:00 hodin. ŠD má k dispozici herny umístěné v pavilonu C, třídy a herny v pavilonu A. Ranní provoz probíhá v hernách ŠD od 6:30 hod. do 7:45hod. V 7:45 hod. vychovatelka žáky předá do tříd na vyučování. Po skončení svého vyučování třídní učitel předá žáky vychovatelce, která za ně po dobu pobytu ve ŠD zodpovídá. Žák bez vědomí vychovatelky družinu neopouští. Provoz ŠD končí v 17:00 hodin ( 15:00 – 17:00 hod. ŠD v herně).
10. Uvolňování dětí ze ŠD probíhá do 13:15 – 13.30 hodin dle rozvrhu žáka nebo v rozmezí od 15:00 do 17:00 hodin.
11. Odchodem dítěte ze školy domů nebo při pobytu v zájmovém kroužku již vychovatelka za dítě nezodpovídá.Odpovědnost opět přebírá v případě jeho návratu do ŠD. Vedoucí kroužků děti ze ŠD vyzvedávají i navrací zpět.
12. Pitný režim pro žáky je zajištěn po celou dobu pobytu (nutná vlastní láhev).
13. Ustanovení o platbách zákonných zástupců za pobyt žáka ve ŠD: Příspěvek na jedno dítě umístěné ve ŠD činí 150,-Kč na jeden měsíc. Platba bude prováděna bezhotovostním převodem na účet školy.