Projektové vyučování

Umíme se chovat ve společnosti?

Ve dnech 14. – 15. března 2016 proběhnou na naší škole projektové dny na téma: Umíme se chovat ve společnosti?

Žáci 5. – 9. tříd si v pondělí vyzkouší v praxi, jak se obléci na divadelní představení, a poté, jak se v divadle společensky chovat. Společně zhlédneme představení Ostrov pokladů v Mahenově divadle.

Druhý den budeme pracovat v dílnách na vybraných tématech z etikety. Zaměříme se na pravidla zdravení a představování se, na chování při společném stolování, na patřičné oblékání do různých situací a na konec i na telefonování z mobilních telefonů

Jana Hulíková, Tereza Kachlíková

Vánoce u nás a ve světě

Ve čtvrtek 11. prosince 2014 se bude konat projektový den Vánoce u nás a ve světě, během kterého se děti seznámí s vánočními zvyky a tradicemi v různých zemích světa. Podrobnosti o zaměření jednotlivých dílen najdete zde: 1. třídy, 2. + 3. třídy, 4. – 9. třídy

Žáci 1. – 3. ročníku se budou účastnit vánočních dílen od 8 hodin do 11:40. Rozdělení dětí do dílen provedli třídní vyučující. Podrobnosti o zaměření jednotlivých dílnách najdete na webu školy.

Děti přijdou ráno do své třídy, tam je paní učitelka rozdělí podle plánu do skupin a pošle je v 7:50 hod. do tříd, kde začne jejich vlastní program.
Děti si projdou celkem čtyři stanoviště, o přestávce se vždy přesunou do jiné třídy, takže se budou orientovat podle zvonění.
8:00 – 8:45 hod. – program
8:45 – 8:55 hod. – přesun do další třídy
8:55 – 9.40 hod. – program
9:40 – 10:00 hod. – přesun do další třídy a čas na svačinu
10:00 -10.45 hod . – program
10.45 -10.55 hod . – přesun do další třídy
10.55 – 11:40 hod. – program
Po skončení programu se děti vrátí do své kmenové třídy.

Žáci 4. – 9. ročníku si zvolí dvě devadesátiminutové dílny. V nabídce je 22 dílen. Jejich náplň najdete na webových stránkách školy a na vývěskách na chodbě. Zápis proběhne od pondělí 24. 11. do čtvrtka 27. 11. v rámci třídnických hodin.

Časový harmonogram pro žáky 4. – 9. ročníku

Příchod do školy mezi 8:45-8:55, odložení věci v šatně a přechod do učebny, kde se koná 1. dílna.

9-10:30 – 1. dílna

10:30-11 – přestávka ve třídě, kde se konala moje 1. dílna, svačina, až ke konci přestávky přesun do učebny, kde se koná 2. dílna.

11-12:30 – 2. dílna.

Po skončení projektu vyčkají žáci spolu s vyučujícím na vyzvání k odchodu na oběd.

Maximální počet účastníků v jedné dílně je 17. Je předem stanoven počet žáků z ročníku, kteří se mohou do dílny zapsat. Na zápisovém archu bude uveden stručný popis dílny, pomůcky a třída, ve které se dílna koná. Vše si pečlivě zapište.

Mgr. Petra Píštěková

Objevy, jež změnily svět

Projektový den, 14. května 2014 na druhém stupni ZŚ dokumentovali sami žáci, kteří si zvolili dílnu „Chceš se stát novinářem?“ Ve skupině pracovalo devět žáků a zde jsou jejich příspěvky. Na webu si můžete také prohlédnout fotografie, které pořídili žáci i vyučující během celého dne.

Žáci se na začátku týdne zapsali do několika dílen s různými tématy. Na výběr byla např. dílna s výrobou primitivního fotoaparátu camera obscura, či vše o papíru i s jeho následnou výrobou. K dispozici byla i dílna vedená celá v anglickém jazyce. Několik dílen se konalo mimo školu, jako třeba návštěva brněnského podzemí a přednáška o nanotechnologii na VUT Brno. Pro aktivní žáky byl nachystán orientační běh, ke kterému patřila i práce s buzolou a mapou.

Všichni žáci se aktivně a s nadšením zapojili a určitě se těší na příští netradiční vyučování.

Za tiskové centrum žáků: Albert Mikšík, Jakub Doležal a Martin Marek

PROJEKTOVÝ DEN NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE ZŠ MILÉNOVA

Jisté dvě nejmenované dívky (ano, ano jsme to my) měly za úkol chodit po škole a ptát se ostatních skupinek na jejich činnost, popřípadě názory. Jelikož naši jmenovaní nebyli nějak moc výmluvní, nepíšeme celé rozhovory, ale shrnutí.

Bohužel jsme neměly tu možnost se zeptat žáků, kteří své projektové dny trávili mimo školu. Kromě nich jsme obešly všechny skupinky a z každé jsme vytáhly jednoho až dva žáky pro naši anketu. Ptaly jsme se celkem 10 žáků, ze kterých 7 chválilo svůj program.

Jeden z žáků, kterému se program nelíbil, na otázku: ,,Co přesně děláte?“, odpověděl: „Sedíme, koukáme a dýcháme.“ Naše další otázky byly: „Proč jste si vybrali tuto skupinu?“ a „Jste s programem spokojeni?“.

Překvapilo nás, že většina dotázaných si skupinku vybrala kvůli kolektivu, nikoli kvůli programu, ale našli se i takoví, kteří se na tuto činnost zapsali kvůli svému zájmu. Také se mezi odpověďmi objevil vtipný fakt, že se někteří nejvíc ze všeho stejně těší na svačinu.

Autorky: dvě nejmenované dívky

Umíme žít zdravě?

Ve dnech 31. 10. a 1. 11. 2013 proběhnou na naší škole opět projektové dny. Tentokrát si zkusíme odpovědět na otázku, zda umíme zdravě žít. S odpověďmi nám pomůže řada odborníků, kteří na školu za námi přijdou. Budeme se zajímat o zdravé stravování, zdravý pohyb, o zásady správného učení apod. Řada cvičitelů nám také převede zajímavé volnočasové sportovní aktivity, jak pohybem zdokonalit tělo i myšlení a jak pohybem odpočívat.

Program pro I. stupeň ZŠ začíná oba dny v 8.00 hod a končí v 11.45 hod., pro II. stupeň ZŠ začíná v 9.00 hod. a končí v 12.45 hod. Vzhledem k pohybovým aktivitám je potřeba mít sportovní oblečení podle toho, jakou sportovní aktivitu si děti vybraly.

Den Země v ZŠ Milénova květen 2013

Proč vznikl život zrovna na Zemi? Jak člověk mění tvář světa? Jak můžeme pomoci životnímu prostředí okolo nás? Těmito otázkami se zabývali žáci druhého stupně na ZŠ Milénova. Dne 10. 5. proběhl na škole projektový den věnovaný naší planetě a životnímu prostředí.

Každý žák se zapsal do jedné nebo dvou různých dílen, dílen bylo dohromady třináct.

A čím se tedy dílny zabývaly? Žáci hledali výhody a nevýhody různých zdrojů energie, hledali řešení na závažné problémy planety Země, zjišťovali, proč je důležité třídit odpad a co je to ekologická stopa člověka. Zabývali se historií a současností Země, dělali rozhovory s lidmi v okolí školy, učili se fotografovat, někteří strávili čas mimo školu na zajímavých exkurzích, například v čistírně odpadních vod nebo na koňském ranči.

Témat bylo mnoho a každý si z projektových dnů odnesl zajímavý poznatek či zkušenost.

A co vy? Nechtěli byste také udělat pro naši planetu něco dobrého?

Napsala: Eliška Tobiášová, VIII. A

Projektový den na II. stupni ZŠ: Den Země

Jak může každý z nás přispět ke zlepšení životního prostředí? A může vůbec? Na tyto otázky se pokusíme hledat odpověď trochu jiným způsobem než obvykle. Dne 10. 5. 2013 proběhne na II. stupni ZŠ projektový den.

Aby se všichni mezi sebou lépe poznali a naučili se komunikovat i s těmi, které neznají, vytvoříme smíšené skupiny dětí ze všech ročníků. Děti si podle svého zájmu vyberou z nabízených dílen, kde se na problémy životního prostředí podíváme všestranně, abychom neoddělovali poznatky podle vyučovacích předmětů.

Výuka proběhne od 8.00 hod. do 13.00 hod.

Mgr. Jana Hulíková

Projektové dny „Londýn 2012 – Zkusme to i my“

fotografie z akce najdete http://zsmilenova.rajce.idnes.cz/.

Ve dnech 10. a 11. října 2012 proběhly na naší škole projektové dny s názvem „Londýn 2012 – Zkusme to i my“. Náplní byla beseda o projektu Odznak všestrannosti olympijských vítězů – OVOV a olympijských hrách s Šárkou Kašpárkovou, bronzovou medailistkou v trojskoku z OH v Atlantě 1996, a Petrem Hrdličkou, zlatým střelcem ve sportovní disciplíně trap z Barcelony 1992.

Žáci I. stupně ze sportovních disciplín absolvovali: běh na 60m, hod kriketovým míčkem, hod medicinbalem vpřed, skok z místa, přeskoky švihadla za 2´ bez střídání stylů a leh sedy za 1´. Pod vedením svých učitelů se seznámili nejen s historií olympijských her, ale i dalšími zajímavostmi ze světa sportu.

Žáci II. stupně se zapsali do patnácti skupin napříč pátou až osmou třídou, žáci devátých ročníků byli patrony skupin a organizační četou u sportovních disciplín. Všichni projektové vyučování zahájili besedou a potom se rozešli pod vedením deváťáků na sportovní i teoretická stanoviště.

Ve třídách žáci absolvovali šest znalostních dílen na témata: historie OH, místa konání LOH, Londýn 2012, naši medailisté v Londýně, symboly OH. Prakticky žáci plnili disciplíny desetiboje OVOV.

O projektu OVOV:

Robert Změlík a Roman Šebrle, olympijští vítězové v desetiboji, královské atletické disciplíně, se rozhodli připravit pro žáky základních škol atraktivní pohybový program s názvem: Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů – OVOV.

Kladou si za cíl přispět ke zvýšení osobní aktivity co největšího počtu dívek a chlapců a dát současné generaci školáků příležitosti zkusit sportovní začátky podobnou formou, jaká se osvědčila jim.

Jako patroni projektu OVOV působí medailisté a účastníci olympijských her, mistrovstvích světa a mistrovstvích Evropy, kteří se kromě jiného zúčastní i okresních a krajských kol soutěží družstev OVOV. Disciplíny: 1. běh60 m, 2. skok daleký, 3. hod kriketovým míčkem, 4. hod medicinbalem vzad, 5. trojskok z místa, 6. shyby na nakloněné plošině (lavičce), 7. leh – sedy za 2´, 8. kliky za 2´(dívky vzpor klečmo) , 9. přeskoky švihadla 2´, (změny po 30´- vzad, vpřed, vajíčko, střídnonož), alternace – plavání za 2´na vzdálenost, 10. driblink basket. míčem 2´- vzdálenost , alternace běh 1km.

Za svoje snažení žáci II. stupně získali 5 zlatých, 14 stříbrných a 39 bronzových odznaků, které jim předávali Mgr. Šárka Kašpárková, Mgr. Michal Pogány a ředitel školy Mgr. Jiří Křenek. Nejvíce bodů získali Jan Bílek a Daniela Resová. Více o soutěži se můžete dovědět na www.ovov.cz.

Mgr. Jana Hulíková a Mgr. Jana Kapounková

Cestománie

Ve dnech 7. 5. a 9. 5. 2012 proběhly na naší škole dva projektové dny věnované zemím světa. Žáci II. stupně ZŠ si vybrali pro každý den jednu dílnu podle svých zájmů. V naší nabídce se objevily tyto země:

– Austrálie, Indický Nepál, Belgie a Nizozemí, Francie, Norsko, Anglie, Čína, Slovensko, Rusko, Kongo, USA, Itálie, Španělsko.

Zjišťovali jsme, jak se v různých zemích žije, čím jsou pro nás lákavé, kam bychom se chtěli podívat.

Projektové dny tak výrazně přispěly k vnímání současného světa, k poznání kultur jiných národů, ke vzájemné toleranci a respektování.

Mgr. Jana Hulíková

Foto na http://zsmilenova.rajce.idnes.cz/