Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, příspěvková organizace

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Brno, Milénova 14 vyhlašuje dle § 34 odst. 2 a odst. 7, Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

se sídlem Loosova 11

na školní rok 2020/2021

Termín vydávání přihlášek je 1. – 30. 4. 2020:

1. Na webových stránkách zapisdoms.brno.cz, kde jsou k dispozici také podrobné informace o celém průběhu přijímacího řízení do mateřských škol
2. V mateřské škole – po telefonické domluvě na č. 775 701 706
3. Na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna, Dominikánské nám. 3, v úřední dny pondělí a středa ve zkráceném časovém režimu od 8 do 11 h

Kontakty:

Mgr. Dagmara Hanáková: hanakova.dagmara@brno.cz, tel. 542 17 2179
Marcela Hofbruckerová: hofbruckerová.marcela@brno.cz, tel 542 17 2181

Doporučujeme předem si telefonicky nebo e-mailem sjednat schůzku, aby se předešlo případným nedorozuměním.


Sběr přihlášek - zápis: 4. -5. 5. 2020:

1. osobně dne 4. 5. v 8,00 - 12,30 a 13,00 - 16,00h nebo 5. 5 v 8,00 - 13,00h
2. do datové schránky yiaykpj
3. poštou
4. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem

Všechny způsoby doručení mají termín do 5. května 2020.

Ověřování řádného očkování a trvalého pobytu nespádových dětí proběhne formou čestného prohlášení zákonných zástupců.

Tato čestná prohlášení budou uveřejněna na webových stránkách https://zapisdoms.brno.cz/
           

 
Dne 7. 4. 2020
Mgr. Jiří Křenek
ředitel školy